Taalkoppels Gouda wil snellere én betere hulp nieuwkomers

Inburgering voor nieuwkomers duurt nu maximaal drie jaar en gebeurt door lessen in twee of drie dagdelen per week. Verander dat naar drie volledige lesdagen per week. Dat is het voorstel van de Stichting Taalkoppels Gouda. Door die intensievere aanpak verloopt inburgering sneller én beter. Bovendien hebben gediplomeerde inburgeraars meer kans op een passende werkplek.

De voorgestelde verandering geeft meer gelegenheid voor herhaling en maatwerk voor de  inburgeraar. Daarnaast is er meer tijd voor spreken en luisteren.  Ook moet een keuze worden gemaakt te werken met homogene of heterogene lesgroepen. Het inburgeringsexamen kan flexibeler worden. Voor kinderen van inburgeraars komt zo nodig een opvangklas.

De stichting Taalkoppels Gouda, die extra taalcoaching biedt aan nieuwkomers, heeft dit voorstel besproken met een vertegenwoordiger van de gemeente Gouda. In de door het kabinet aangekondigde beleidswijziging rond inburgering, krijgen de gemeenten alle volmacht. De rijksoverheid trekt zich terug, maar geeft de lokale overheden wel het geld om het inburgeringsstelsel zelf vorm te geven en uit te voeren.

Volgens Taalkoppels Gouda blijkt uit de praktijk dat, ondanks de gedegen aanpak door de inburgeringsinstituten, inburgeraars vaak te weinig steun hebben aan de inburgeringscursus. Deze is nu verspreid over twee of drie dagdelen per week. Ook hindert de spreiding van lestijden over de week hen in het tussentijds vinden van werk. Verander dat naar drie aaneengesloten volle dagen per week, stelt Taalkoppels Gouda voor. Per week is er dan nog één dag over voor oriëntatie op de arbeidsmarkt. Bij dit onderdeel van de cursus dient differentiatie plaats te vinden: help hoogopgeleiden direct naar werk en laat de overige inburgeraars ‘snuffelen’ aan de arbeidsmarkt met stages en andere activiteiten. Inburgeraars, die graag sneller willen of juist moeite hebben met het cursustempo, kunnen met taalcoaching op de tweede ‘vrije’ dag geholpen worden.

De gemiddelde inburgeraar kan op deze wijze in één jaar zijn inburgeringsexamen halen en degenen die moeite hebben met het tempo kunnen hun inburgering na 15 maanden afronden.

Volgens de stichting Taalkoppels Gouda is deze aanpak niet duurder dan de nu geldende praktijk van inburgering.

www.taalkoppelsgouda.nl

www.facebook.com/taalkoppelsgouda