Bijeenkomst taalcoaches 14 oktober 2021

 

Verslag van de bijeenkomst van taalcoaches van de stichting Taalkoppels Gouda op 14 oktober 2021.

Eindelijk was het op donderdag 14 oktober jongstleden weer mogelijk om een bijeenkomst voor taalcoaches van de stichting Taalkoppels Gouda te organiseren. In de Walvis ontmoetten het bestuur en de coördinatoren ruim 30 taalcoaches.

De voorzitter, Henk Revoort, opende de bijeenkomst en gaf een kort overzicht van wat Taalkoppels het afgelopen half jaar, ondanks Corona, nog wel heeft kunnen doen. Fysieke taalcoaching was helaas niet mogelijk, maar we hebben via digitale kanalen (website/e-mail) toch nog wel wat kunnen doen. Vervolgens lichtte hij het programma van de avond kort toe en stelde hij de nieuwe taalcoach-coördinator, Hans Bruin, voor. Na zijn inleiding was het woord aan Hans Holt, die een korte presentatie gaf over het Oei, oeiboek, een oefenboek voor de tweeklanken.

Vernieuwde website: 

Voordat Hans het nieuwe Oei, oei-oefenboek presenteerde, vroeg hij kort aandacht voor de vernieuwde website van de stichting Taalkoppels Gouda, www.taalkoppelsgouda.nl. Op de vernieuwde site, die door Hans Holt en onze webmaster Peter Eekhof onder handen is genomen, is alle informatie over de stichting overzichtelijk ondergebracht. Zo is onder het kopje Oefenmateriaal ons eigen oefenmateriaal in het kader van Grammatica, dramatica vermeld, maar zijn ook tal van links naar andere websites opgenomen waar taalcoaches met hun leerlingen kunnen oefenen. Verder zijn onder het kopje Algemeen heel veel verwijzingen te vinden naar literatuur en films over de vluchtelingenproblematiek in het algemeen en specifieke landenproblematiek in het bijzonder. Het bestuur en coördinatoren raden een ieder aan de website frequent te raadplegen om zo op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van de stichting.

Het Oei, oei-oefenboek:

Hans Holt vertelt de aanwezigen, aan de hand van een diapresentatie, over de stand van zaken van het Oei, oei-oefenboek.

In de serie Grammatica, dramatica wordt, na het Gammaticawerkboek en het –oefenboek, dit de derde uitgave. Bekend is dat de uitspraak van de tweeklanken, zoals onder meer aai, ooi, ui, uu, oe en ieuw, voor veel inburgeraars grote problemen oplevert. Tijdens de lessen aan de opleidingsinstituten wordt hieraan nauwelijks aandacht besteed, terwijl de uitspraak daarvan zo belangrijk is. Er is immers nogal een verschil tussen een “boer” en een “buur”. In het oefenboek wordt een groot aantal oefeningen aangeboden. Het is de bedoeling dat de taalcoach die oefeningen samen met de inburgeraar maakt. Ook wordt in het oefenboek vaak verwezen naar websites, waar de uitspraak van de betreffende tweeklank nog verder kan worden geoefend. De illustraties, die het oefenboek verlevendigen, komen weer uit de pen van Jan Zandstra. Het is de bedoeling dat het boek voor het einde van dit jaar beschikbaar komt.

Toeleiding naar werk:

Hans Bruin houdt vervolgens een inleiding met diapresentatie over een project dat we willen gaan opstarten over het toeleiden naar werk. Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe wet Inburgering in werking. In de nieuwe wet komt de regie voor de inburgering bij de gemeente te liggen. Voor elke nieuwkomer moet de gemeente een zogenoemde PIP (Persoonlijk Inburgerings Plan) opstellen. In het PIP wordt onder meer aangegeven welk opleidingsniveau de inburgeraar zal gaan volgen. Waar nu nog wordt uitgegaan van niveau A2, zal dat in de toekomst B1 zijn. Onlangs is bekend geworden dat de gemeente Gouda NL Training heeft aangewezen als organisatie, die de lessen Nederlands moet gaan verzorgen. Per 1 januari 2022 vallen nieuwe inburgeraars onder de nieuwe wet. Als overgangsperiode is de periode van januari-september 2022 aangewezen. “Oude” inburgeraars hebben dus nog tot 1 september 2022 de tijd om onder de oude wet in te burgeren.

Onderdeel van de inburgering, ook onder de nieuwe wet, is natuurlijk het vinden van passend betaald werk. In het inburgeringtraject is hiervoor de MAP (Module Arbeids Participatie en vergelijkbaar met het oude ONA) ontwikkeld. Deze module wordt evenwel niet door NL Training verzorgd. Wie dat wel moet gaan doen, is nog niet bekend.  In onze dagelijkse contacten met inburgeraars merken we vaak dat inburgeraars geen werk vinden dat past bij hun opleidingsniveau. Dat is natuurlijk jammer en zeer frustrerend voor de betrokkene. Hans Bruin heeft in Turkije veel ervaring opgedaan met onder meer Syrische vluchtelingen aan werk te helpen bij Nederlandse bedrijven.

In een aantal modules wordt de deelnemer geleerd hoe hij zijn capaciteiten en competenties kan onderkennen en hoe hij die het best kan inzetten. In de modules wordt aandacht besteed aan het vinden van passende vacatures, het opstellen van een cv en het oefenen van een sollicitatiegesprek. Ook worden cultuurverschillen en wat is de juiste werkhouding onderkend en benoemd. Met deze kennis en ervaring is de deelnemer beter in staat voor hem passend werk te vinden en plezier aan zijn werkkring te hebben. Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat.

Intervisie voor taalcoaches:

Taalcoaches werken over het algemeen solitair. Zij coachen hun inburgeraar één op één en meestal bij de inburgeraar thuis. Behalve op bijeenkomsten als vanavond is er (te?) weinig contact tusssen taalcoaches onderling. Twee jaar geleden heeft de stichting een tweetal intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Onder leiding van Gwyn van der Giessen, professioneel intervisiecoach, heeft een aantal taalcoaches ondeling gesprekken gevoerd en zijn ervaringen uitgewisseld. De bijeenkomsten waren zeer succesvol. Nu de Coronamaatregelen weer zijn versoepeld vindt het bestuur het weer tijd voor een nieuwe ronde intervisiebijeenkomsten. In november zullen er weer onder leiding van Gwyn twee en in december één bijeenkomst worden gehouden. Aanmelden voor deze intervisiebijeenkomsten kan bij Hans Holt. Aan de bijeenkomsten kunnen maximaal 10 taalcoaches deelnemen. Dus meld je snel aan. Vol is vol.

Gwyn licht vervolgens de aanpak van de intervisie-bijeenkomsten kort toe.

Het begint met taal:

Als laatste inleider op deze avond is het woord aan Sylvia De Groot- Heupner van de stichting Het begint met Taal. Sinds dit jaar is de stichting Taalkoppels Gouda aangemeld bij Het Begint met Taal. Deze stichting heeft een enorm scala van leermiddelen ontwikkeld om de Nederlandse taal voor anderstaligen te leren. Sylvia licht een groot deel van die leermiddelen met een diapresentatie toe. Bijzondere aandacht besteedt zij aan Spreektaal 1 t/m 3. In deze modules wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de uitspraak van Nederlandse woorden. Spreektaak 1 is vooral bedoeld voor A0-A1 en Spreektaal 3 voor B1 en verder. Onze taalcoaches kunnen allemaal zelf inloggen op de website en het extranet van Het Begint met Taal om zo toegang tot het lesmateriaal te krijgen. De aanwezigen worden allemaal uitgenodigd eens een kijkje te nemen op het extranet van deze organisatie. Als je wilt inloggen op de website, dan zijn dit de inloggegevens,  gebruikersnaam Stichting Taalkoppels Gouda TV (vergeet TV niet!) en wachtwoord: Tlkppls2019@!

Afronding:

Met de inleiding van Sylvia is een einde gekomen aan deze avond. Alvorens de bijeenkomst te sluiten deelt Henk nog mee dat de stiching Taalkoppels Gouda ook dit jaar weer meedoet met de Rabo clubsupport aktie. De Rabobank houdt ieder jaar een aktie om locale verenigingen en stichtingen te steunen met een financiële bijdrage. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het aantal stemmen dat leden van de Rabobank Hollandse IJssel op de betreffende organisatie heeft uitgebracht. Henk doet een dringend beroep op de aanwezigen en allen die Taalkoppels een warm hart toe dragen om op Taalkoppels te stemmen. Stemmen kan nog door vòòr 25 oktober 2021 in te loggen op de eigen persoonlijke Rabobankrekening en daar de stem op Taalkoppels uit te brengen.

Hierna sluit de voorzitter de bijeenkomst en wenst een ieder wel thuis!