Informatie op landelijk niveau

 

www.ind.nl

Op deze site vind je heel veel informatie over een veelheid aan onderwerpen op het gebied van inburgeringsbeleid. De site geeft veel actuele informatie. De hoofdpunten op een rijtje.

 • Familiezaken: verblijfsvergunning van partner, jonge kinderen, adoptiekinderen, verlengen verblijf voor bepaalde tijd, wijzigen verblijfsvergunning, formulieren en brochures
 • Studie: studeren aan onderwijsinstellingen in Nederland, studeren aan HBO en universiteit, kosten studie, werk zoeken na studie, formulieren en brochures
 • Werk: werkgevers in Nederland, regels voor werknemers, werken in Nederland, formulieren en brochures
 • Asiel: doorlooptijd, asielaanvraag, familieleden, verlengen asiel bepaalde tijd, verlengen asiel voor onbepaalde tijd, formulieren en brochures
 • Nederlanderschap: Nederlander door geboorte, Nederlander door naturalisatie, verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit, formulieren en brochures.

 

www.vluchtelingenwerk.nl

Vluchtelingenwerk is primair gericht op de verbetering van de positie van vluchtelingen in Nederland en dat is nog steeds hard nodig. Vluchtelingenwerk doet dat door een scala aan activiteiten. We noemen de belangrijkste.

 • Begeleiden tijdens de asielprocedure. Als een vluchtelinge in Ter Apel ‘landt’ wordt hij bijgestaan door een medewerker van Vluchtelingenwerk
 • Begeleiding op het gebied van taalverwerving tijdens de inburgering
 • Begeleiding naar werk: de zoektocht naar het vinden van werk en het verklaren van de eindeloze reeks van regels in Nederland
 • Begeleiding van kinderen die dat extra nodig hebben
 • Begeleiding bij gezinshereniging: de uitleg van en het volgen van de procedureregels,, steun bij het regelen van visa, advocatuur inschakelen, informeren IND
 • Maatschappelijke begeleiding: bankrekening aanvragen, verzekeringen regelen, (tand)artsen zoeken, scholen voor de kinderen, huisvesting, opbouwen sociaal netwerk
 • Belangenbehartiging: gericht op de (landelijke) overheid, beïnvloeding politiek; alles gericht op positieverbetering van vluchtelingen in ons land.

 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburgeren

Een site die algemene informatie geeft op praktisch gebied. Praktische vragen en praktische antwoorden. De site gaat ook in op het huidige beleid en het toekomstige beleid  van inburgering.

 

www.coa.nl

Wie in Nederland asiel aanvraagt, heeft recht op opvang. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers biedt die opvang: veilige huisvesting, noodzakelijkje middelen en begeleiding gericht op een toekomst in Nederland of het land van herkomst.

Op de site van COA vind je alles over opvang en begeleiding, wonen in een AZC, over procedures en regelgeving( recht op asiel, recht op opvang, huisvesting, het leven in en rond een asielcentrum,  een programma ‘Voorbereiding op inburgering’ en veel over integratie en participatie.

Een prettig leesbare en overzichtelijke site.

 

www.pharos.nl

Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen in de Nederlandse samenleving. Pharos verzamelt nationale en internationale wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van zorgverleners, beleidsmakers en andere professionals. Over de volgende thema’s vind je veel op de site:

 • Laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden
 • Preventie en zorg voor chronische aandoeningen
 • Gezond opgroeien
 • Meisjesbesnijdenis
 • Palliatieve zorg
 • Voorlichtingsmateriaal en beeldverhalen
 • Kansrijke start: zwangerschap en de periode na de geboorte
 • Roken en rookvrije omgeving.

 

www.asielzoekmachine.nl

De asielzoekmachine onderzoekt ons asielbeleid. Hoe het werkt en hoe zouden we willen, dat het werkt. De machine heeft tot doel om iedereen- vluchtelingen, burgers, beleidsmakers- mee te laten denken over het asielbeleid. We moeten immers samen onze samenleving inrichten.

De site biedt heel veel overzichtelijke informatie op alle gebieden van het asielbeleid.